Doradca Zawodowy


15.06 – 10.07.2020 – złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

W końcu nadszedł ten czas. Czas elektronicznej rejestracji do szkól ponadpodstawowych. Już od dziś, czyli od 15 czerwca będzie można zarejestrować się do wybranych przez siebie szkół. Przedstawiamy Wam krótki instruktaż co, jak i kiedy…

W dniu dzisiejszym zostanie uruchomiona strona, za pomocą której uczniowie klasy 8 będą mogli założyć swoje konto i zgłosić swoją kandydaturę do szkoły ponadpodstawowej. Adres strony: https://slaskie.edu.com.pl

Zakładając konto należy podać szereg danych: imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane swoich rodziców/opiekunów.

Zakładając konto, zostanie wygenerowany dla Was link i hasło. Za ich pomocą będzie można na kolejnych etapach rekrutacji uzupełniać swoje dane, np. wpisując oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przechodząc przez kolejne punkty elektronicznej rejestracji, najważniejszym punktem będzie wybór szkoły, a w zasadzie 3 szkół. Wybieracie 3 szkoły ponadpodstawowe, a w nich wybieracie klasy, w których chcecie podjąć naukę. Kolejność wyboru, zarówno szkół jak i klas ma ogromne znaczenie ponieważ to system będzie Was przydzielał w takiej kolejności, w jakiej zostały one przez Was wymienione. Chcąc zatem zwiększyć szanse na podjęcie nauki w wybranej przez siebie szkole należy wybrać jak największą liczbę klas.

Kiedy przebrniecie przez wypełnianie danych oraz wybór szkoły i klas, czeka Was wygenerowanie wniosku (będzie wygenerowany w formacie PDF). Wniosek ten po wydrukowaniu oraz podpisaniu przez Was i rodziców/opiekunów będzie można złożyć osobiście w szkole, bądź drogą elektroniczną wykorzystują tzw. profil zaufany Waszych rodziców.

Wniosek składacie tylko w jednej szkole (szkole pierwszego wyboru), podobnie jak będziecie składać dokumenty uzupełniając wniosek. Nie obowiązuje tutaj zasada KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY, ponieważ będziecie przyjmowani do szkoły na zasadzie ilości punktów wyliczanych na podstawie Waszych osiągnięć. Wnioski do szkół ponadpodstawowych składa się od 15.06 do 10.07.2020. Kandydaci, którzy składają wniosek do szkoły ponadpodstawowej, ale mają w którejkolwiek preferencji klasę/grupę dwujęzyczną muszą taki wniosek złożyć w terminie od 15 do 22 czerwca do godz. 15:00 (bez względu na to czy szkoła z oddziałem dwujęzycznym była szkołą pierwszego, drugiego, czy trzeciego wyboru). Wynika to z faktu, że już 25 czerwca dla kandydatów ubiegających się o klasę dwujęzykową będą przeprowadzane egzaminy kompetencji. Wyniki z egzaminu będą ogłoszone do 9 lipca i będą widoczne na Waszym koncie w systemie rejestracji Vulcan.

Z chwilą uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej tj. 26 czerwca (do 10 lipca) dostarczacie je do szkoły pierwszego wyboru (może to być oryginał lub kopia świadectwa).

31 lipca otrzymacie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Od tego dnia, czyli od 31.07 do 4.08 do godz. 15:00 należy złożyć w szkole pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu wystawione przez OKE (oryginał lub kopia).

12 sierpnia zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych oraz osób niezakwalifikowanych (znajdziecie ją w wybranej przez siebie szkole, na stronie internetowej tej szkoły oraz po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Vulcan). Tam znajdziecie informacje do której szkoły i klasy zostaliście zakwalifikowani przez system. Jeżeli zostaliście zakwalifikowani do danej szkoły i danej klasy należy od dnia 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15:00 należy potwierdzić chęć nauki w danej szkole (tym samym szkoła musi posiadać nasze oryginały świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu, jeśli wcześniej złożyliśmy kopie tych dokumentów). Dostarczamy również 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kartę zdrowia.

19 sierpnia do godz. 14:00 będzie podana ostateczna lista osób przyjętych do danej szkoły.

Wszelkie podania, wnioski, świadectwa i wyniki egzaminu składacie zawsze w sekretariacie wybranej przez siebie szkoły.

  • Oferta edukacyjna I LO im. M.Kopernika w Będzinie.
  • http://pierwszeliceum.bedzin.pl/kopernik/?cat=6
*************************************************************************************

************************************************************************

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Zmiany terminów rekrutacji

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, natomiast terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych określi kurator oświaty.

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.