Kandydaci


************************************************************************************************************

 

Informacja o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Zgłoszenie

Wniosek

Uchwała z dnia 23 lutego 2017 r_

Uchwała z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie 11 Burmistrza Łaz – wzory wniosków

Zarządzenie 14 Burmistrza Łaz – Harmonogram rekrutacji
********************************************************************

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Lista kandydatów

Oświadczenie woli

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Informacja o zasadach rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Wzory wniosków do rekrutacji 2019/2020

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji w 2018

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1

w Zespole Szkół nr1 w Łazach,

w roku szkolnym 2015/2016

1. Ustawa z dn.07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)

2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych w danym roku szkolnym

3. Statut szkoły §16a i §26.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Łazy

W rekrutacji na rok 2016/2017 do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zarówno terminy rekrutacji jak i kryteria rekrutacyjne do drugiego etapu, tzw. „kryteria gminne”, oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa organ prowadzący.

W naszej gminie kryteria takie zostały wypracowane we współpracy z dyrektorami gminnych placówek oświatowych i uchwalone przez Radę Miejską w Łazach. Natomiast harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy rekrutacji zostały zawarte w Zarządzeniu Burmistrza Nr 13
z dnia 28 stycznia 2016r. (Zarządzenie nr 13)

Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym terminy i tryb rekrutacji do gimnazjów ustala Śląski Kurator Oświaty (Terminy rekrutacji – Gimnazjum).

Nabór do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna w tzw. formie papierowej.

Ilekroć poniżej jest mowa o rodzicach, pod tym terminem rozumie się też prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem – art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm).

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych:

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Karta zgłoszenia to formalne potwierdzenie wyboru szkoły.

 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 3. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się w wyniku postępowania rekrutacyjnego, którego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XIII/114/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (UCHWAŁA).

 5. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

 6. Wzór karty zgłoszenia oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Łaz oraz znajdą się na stronach internetowych wszystkich publicznych szkół podstawowych.

Rekrutacja do Gimnazjum nr 1 im. St. Konarskiego

Zasady rekrutacji do publicznych gimnazjów:

 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
  w obwodzie gimnazjum
  na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO GIMNAZJUM (Pobierz załącznik nr 1). Karta zgłoszenia to formalne potwierdzenie wyboru gimnazjum.

 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej jedynie
  w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GIMNAZJUM  (Pobierz załącznik nr 1).

 3. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

 4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się w wyniku postępowania rekrutacyjnego, którego dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna z uwzględnieniem kryteriów określonych w Uchwale Nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 13.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łazy,
  w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  (UCHWAŁA).

 6. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.
 7. Wzór karty zgłoszenia oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznego gimnazjum zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Łaz oraz znajdą się na stronach internetowych wszystkich publicznych gimnazjów.

  WAŻNE !

 • Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza
  o weryfikację spełnienia kryteriów.

 • W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Burmistrza przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Dodaj komentarz