Rekrutacja do klasy I


Zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie  szkoły od 24.02.2020 r. do 3.03.2020 r.

Wnioski do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4.03.2020 r. godz. 8.00 do 20.03.2020 r. godz. 15.00

Druki zgłoszeń i wniosków oraz szczegółowe warunku rekrutacji do klasy I dostępne w zakładce kandydaci lub w sekretariacie szkoły