Konkurs literacki „Kartka z pamiętnika”


REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO

„Wspomnienia rodzinne
z udziału w Olimpiadzie Sportowej Seniorów „Trzeci Wiek na Start”
– KARTKA Z PAMIĘTNIKA”

         Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim, który organizowany jest
z okazji 10-lecia Olimpiady Sportowej Seniorów „Trzeci Wiek na start”, odbywającej się w Łazach.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

 1. Szkolna 2, 42-450 Łazy

tel. 32 6733907

e-mail: zs1.lazy.pl

Patronat nad konkursem objęli: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach oraz Urząd Miejski
w Łazach

 1. Cel konkursu:
 2. Zachęcanie utalentowanych dzieci, rodziców, dziadków do pisania i przedstawiania własnej twórczości literackiej.
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.
 4. Popularyzacja idei i działań mających na celu uaktywnianie osób starszych, aby jak najdłużej zachowały samodzielność i zdrowie.
 5. Integracja międzypokoleniowa – dzieci, rodziców, dziadków.
 6. Zasady uczestnictwa w konkursie:
 7. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków.
 8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

– klasy IV – VII szkoły podstawowej,

– klasy II-III gimnazjum.

 1. Prace powinny składać się z trzech części. Rodzina wybiera jedno ważne dla nich wydarzenie związane z udziałem w Olimpiadzie Sportowej Seniorów organizowanej w Łazach i przedstawia je w formie kartki z pamiętnika: 1-dziecka, 2-rodzica, 3-dziadka. W ten sposób zostaną zaprezentowane trzy wspomnienia, dotyczące tego samego faktu.
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
 3. Pracę konkursową należy napisać na komputerze. Każda z trzech części powinna zajęć od 1 do 2 stron kartki A-4 (łączna maksymalna objętość pracy 6 stron).
 4. Pracę należy nadesłać w 2 egzemplarzach.
 5. Utwór należy podpisać – każdą część imieniem i nazwiskiem autora (dziecka, rodzica, dziadka). Dla potrzeb konkursu przyjmuje się, że Autorem całej pracy jest uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu” – wg wzoru dołączonego do niniejszego regulaminu.
 6. Jeden Autor może nadesłać jeden utwór.
 7. Każda szkoła może nadesłać 3 prace w każdej kategorii.

III. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 20 kwietnia 2018r. (liczy się data wysłania) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy

 1. Ocena prac
 2. Jury konkursu stanowią: przedstawiciel organizatora, czyli Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łazach.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 maja 2018 r.
 4. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie odbywania się
  X Olimpiady Sportowej Seniorów w Łazach, tj. 18-19.05.2018 r.
 5. Kryteria oceniania
 • twórczy charakter utworu,
 • spełnienie wymogu – trzech części wspomnień,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy – karta z pamiętnika,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.
 1. Nagrody
 2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 3. Prace nagrodzone I miejscem zostaną opublikowane w gazecie „Echa Łaz”

VII. Wyłanianie laureata konkursu

 1. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
 2. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody – za I, II i III miejsce.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Od decyzji Jury nie ma odwołania .

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu
 2. Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania.
 3. Prace nie będą zwracane.
 4. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i prezentacji pracy konkursowej.
 5. Wszelkie wątpliwości i zapytania prosimy kierować do Organizatora Konkursu – tel. 32 6733907.

 

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu literackiego
„Wspomnienia rodzinne z udziału w Olimpiadzie Sportowej Seniorów „Trzeci Wiek na Start”
– KARTKA Z PAMIĘTNIKA”

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………….

Rok urodzenia ……………………………………………. Klasa………………………………

Szkoła ……………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………..

 

Opiekun  prawny:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

 

Podpis autora pracy………………………………………………………………..

Podpis opiekuna prawnego ……………………………………………………