APEL BURMISTRZA ŁAZ


                                                                      ŁAZY, dnia 9 stycznia 2018 r.

WSO-ZK.5520.1.2018

 

 

APEL BURMISTRZA ŁAZ

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW

Drodzy Państwo!!!

 

Trwający okres zimowy niesie ze sobą nie tylko czas wypoczynku dzieci  i młodzieży w czasie ferii, uprawiania sportów zimowych i zabawy, ale również szereg zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu niebezpiecznych zjawisk w czasie korzystania przez naszych Podopiecznych z uroków zimy zarówno w kraju jak i za granicą. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w istotnym stopniu eliminuje zaistnienie wypadków, a również często dramatów i tragedii.

W tym miejscu pragnę także zwrócić uwagę Państwa i prosić o reagowanie i informowanie odpowiednich służb w przypadku zaobserwowania zachowań mogących doprowadzić do nieszczęścia. Proszę Państwa o analizę i stosowanie poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych, udanych i niezapomnianych ferii!!!

             Burmistrz Łaz

  /-/ Maciej Kaczyński

Jeżeli Wasze dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania:

 • zapewnijcie swoim pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie,
 • aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego,
 • interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią
  i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki,
 • przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic
  i innych niebezpiecznych miejsc.

 Przestrzegajcie dzieci, aby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym,
 • nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków),
 • nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywały kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer,
 • nie zjeżdżały na sankach, nartach z górek, które znajdują się blisko jezdni lub torów kolejowych,

Wymagajcie od dzieci, aby:

 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać,
 • nie oddalały się zbyt daleko od domu,
 • unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 • nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany,
 • wracały do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku,
 • na jezdnię wchodziły uważnie i spokojnie, rozglądając się,
 • Nie zaczepiały sanek do pojazdów mechanicznych

Pamiętajcie!

 • Aby zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych;
 • Aby pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe lub numer 112,
 • Aby przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania;
 • Kulig może być organizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

Przed wyjazdem na zorganizowany wypoczynek:

 • sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć,
 • dodatkowo wyposażcie dziecko:
  • w kartę telefoniczną, która w razie potrzeby umożliwi kontakt z rodzicami lub opiekunami,
  • w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna.