Apel Burmistrza


WSO-ZK.5520.4.2015                                                                            Łazy, dnia 10 czerwca 2015 r.

apel

APEL BURMISTRZA ŁAZ

 

DO PEDAGOGÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Drodzy Państwo !!!

Zbliżające się wakacje to nie tylko czas wypoczynku, uprawiania sportów           i zabawy, ale również okres występowania szeregu zagrożeń w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na konieczność prowadzenia profilaktyki edukacyjnej, której celem jest zapobieganie występowaniu niebezpiecznych zjawisk w czasie korzystania przez dzieci i młodzież z uroków lata zarówno w kraju jak i za granicą. Jedną z form         są bezpośrednie rozmowy i pogadanki z rodzicami, pedagogami oraz opiekunami traktujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie           w istotnym stopniu eliminuje zaistnienie wypadków, a często także dramatów           i tragedii. Tak więc proszę Państwa o analizę poniżej zamieszczonych podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o przekazanie ich Waszym Podopiecznym. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, pod adresem:

http://bezpiecznewakacje.pl/

Jednocześnie życzę Wszystkim bezpiecznych, udanych i niezapomnianych wakacji w 2015 r.

Burmistrz Łaz

/-/Maciej Kaczyński

DZIESIĘĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

PAMIĘTAJ, ABY:

 

 1. Znać zawsze miejsce pobytu dzieci oraz w miarę możliwości zabezpieczyć możliwość kontaktu z nimi poprzez wykorzystanie telefonów komórkowych bądź zaopatrzenie dzieci w karty telefoniczne do aparatów publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej.
 2. Zapewnić dzieciom właściwe ubranie dostosowane do panujących aktualnie warunków atmosferycznych, umieszczając na nim w wyznaczonych miejscach lub w formie karty dane adresowe rodziców (opiekunów).
 3. 3. Określić dokładnie miejsce pobytu oraz czas powrotu do domu (miejsca zakwaterowania), nie zezwalając jednocześnie na przebywanie poza nim po zmroku.
 4. Nie zezwalać na zabawy w obrębie dróg publicznych.
 5. Nie zezwalać na wykorzystywanie w charakterze kąpielisk jezior, stawów, rzek i innych zbiorników, które nie są strzeżone przez ratowników WOPR oraz nie zostały przystosowane do uprawiania sportów wodnych.
 6. Kontrolować stan techniczny sprzętu używanego do uprawiania sportów letnich oraz bezwzględnie nakazywać podopiecznym stosowanie kasków ochronnych w czasie jazdy na rowerze.
 7. Nie powierzać opieki nad dziećmi osobom obcym lub niepełnoletnim, a także nie posiadającym stosownych uprawnień podczas udziału w zajęciach (wyjazdach) zorganizowanych.
 8. W przypadku udziału w wyjazdowych zorganizowanych formach wypoczynku :
 • sprawdzić kwalifikacje i doświadczenie organizatorów,
 • zapoznać się z proponowanymi warunkami zakwaterowania, wyżywienia oraz planami i formami wypoczynku,
 • informować opiekunów przed wyjazdem o aktualnym stanie zdrowia dzieci i utrzymywać z nimi stałą wymianę informacji,
 • wnioskować o dokonanie sprawdzenia stanu technicznego przez służbę ruchu drogowego Policji lub inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, pojazdów przeznaczonych do transportu dzieci do i z miejsc wypoczynku.
 1. 9. Kontrolować aktualny stan zdrowia dzieci i reagować w przypadku podejrzenia zaistnienia urazów kończyn lub stwierdzenia innych dolegliwości.
 2. Alarmować właściwe służby w przypadku potrzeby udzielenia natychmiastowej pomocy: Policja -997, Straż Pożarna -998, Pogotowie Ratunkowe – 999, lub telefon alarmowy 112.